Slide background

Alus
no Francijas.

Alus no Francijas.

Slide background

Vīna degustācijas

Vīna degustācijas

VAIRĀKVAIRĀK
Slide background

Piegāde visā Latvijā.

Piegāde visā Latvijā.

Lietošanas noteikumi

1.1. Šie Lietošanas noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses,  pamatojoties uz klienta pasūtījumu, noslēdz mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietā  www.verdens.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti. Šo Lietošanas  noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu distances līguma izbeigšanai. Līgums ir spēkā  neierobežotu laika periodu.

1.2. Veicot pasūtījumu, klients apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas  noteikumiem. Klientam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes tirdzniecības vietas  www.verdens.lv, ja klients nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

1.3. Termini

1.3.1. Verdens.lv – tiešsaistes tirdzniecības vietas verdens.lv īpašnieks ir SIA "Verdens",  reģistrācijas Nr. 50103269091, juridiskā adrese: Bērzaunes iela 12, Rīga, LV-1039, kas  piedāvā un pārdod preces klientam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem  Lietošanas noteikumiem;

1.3.2. Klients – fiziska vai juridiska persona, kas pasūta preces www.verdens.lv, kura ir  sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties  līgumattiecībās ar verdens.lv;

1.3.3. verdens.lv - tiešsaistes tirdzniecības vieta www.verdens.lv, ko klients izmanto  pasūtījuma veikšanai;

1.3.4. Piegāde - klienta pasūtīto preču piegāde uz norādīto adresi laika posmā 10-21;

1.3.5. Piegādes paka – iepakojums kurā tiek piegādāti klienta izvēlētie produkti piegādes  laikā;

2. Pasūtīšana

2.1. Klients var izmantot verdens.lv pakalpojumus tikai tad, ja ir reģistrējies. Veicot  pasūtījumu, Klientam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija  saziņai un precīza piegādes adrese.

2.2. Veicot preču pasūtīšanu, Klients ir atbildīgs par patiesas un pareizas informācijas  sniegšanu. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, piegādes brīdī  nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai apliecinātu Klienta pilngadību  un tiesības iegādāties alkoholiskos dzērienus.

2.3. Paziņojumi par pasūtījuma izpildi (piemēram, pasūtījuma apstiprinājums, rēķins,  pasūtījuma atcelšana, u.tml.) Klientam tiks nosūtīti neatkarīgi no tā, ka izvēlējās nesaņemt  paziņojumus un piedāvājumus, jo šie paziņojumi ir nepieciešami pasūtījumu izpildei un  Klienta informēšanai par pasūtījuma statusu.

2.4. Klientu personas dati tiks izmantoti pasūtījuma veikšanai un piegādei, rēķina  dokumentācijas sagatavošanai, pārmaksātā daudzuma un atpakaļ nosūtīto preču summas  atmaksai, finanšu saistību administrēšanai un citām saistībām, kas izriet no šiem  Lietošanas noteikumiem un distances līguma, kā arī citu verdens.lv sniegto pakalpojumu  nodrošināšanā. Plašāku informāciju par personas datu apstrādi, lūdzu, skatiet šo  noteikumiem un nosacījumi 10. sadaļā.

3. Cena, maksājumi un piegādes izmaksas

3.1. Preču cenas verdens.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot  jebkuru pievienotās vērtības vai citu nodokli. Preces tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā  pasūtījuma izveidošanas laikā. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no klienta  izmantotās bankas.

3.2. Papildus pasūtījuma summai, Klientam būs jāmaksā piegādes maksa par kurjera  piegādes pakalpojumiem uz norādīto adresi Rīgas teritorijā 5 EUR. Piegādes maksa nav  piemērojama gadījumā, ja kopējā preču cena piegādei pārsniedz 50,00 EUR.

3.3. Klients var norēķināties tikai ar maksājumu metodēm, kas norādītas verdens.lv  maksājumu metožu izvēlnē. Maksājums ir jāveic pirms preču saņemšanas.

3.4. Pēc pasūtījuma saņemšanas verdens.lv nosūta klientam e-pastā pasūtījuma  apstiprināšanu.

4. Produktu apkopošana un piegāde

4.1. Verdens.lv cenšas darīt visu, lai nodrošinātu, ka katrs pasūtījums tiek pilnībā izpildīts,  tomēr pasūtījuma izpildīšanas brīdī dažu produktu nepieejamības dēļ verdens.lv  negarantē, ka visi Klienta pasūtītie produkti būs pieejami un tiks piegādāti.

4.2. Piegāde tiks veikta uz adresi, kuru Klients norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī.  Verdens.lv piegādās Klienta pasūtījumu līdz galvenajai ieejai piegādes adresē. Pēc  Klienta lūguma piegādātājs var ienest pasūtījumu piegādes adresē, piemēram, uznest uz  noteiktu stāvu daudzīvokļu mājā, tikai ja:

4.2.1. piegādātājam ir Klienta piekrišana; un

4.2.2. mūsu piegādātājs uzskata, ka izpildīt šādu Klienta lūgumu ir droši un praktiski.  Verdens.lv vienmēr rezervē sev tiesības piegādāt pasūtījumu līdz adreses galvenajai  ieejai.

4.3. verdens.lv spēs sekmīgi piegādāt produktus, klientam, ja:

4.3.1. saņēmējs pēdējās 14 dienu laikā nav atgriezies no ārzemēm;

4.3.2. saņēmējs nav bijis kontaktā ar citām personām, kas potenciāli var būt inficētas ar  Covid-19 vīrusu;

4.3.3. saņēmējs nav starp personām, kurām laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze  un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās;

4.3.4. saņēmējs, jaunāks par 25 gadiem, apņemas piegādes brīdī uzrādīt kurjeram  personas apliecinošu dokumentu bez iepriekšēja uzaicinājuma, kā to paredz LR  likumdošana.

4.4. Klienta piegādēm uz uzņēmuma adresi, verdens.lv var nodrošināt piegādi tikai līdz  uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai.

4.5. Piegādi var saņemt pilngadīga persona, kas sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un ir  uzrādījusi vecuma apliecinošu dokumentu. Ja vecumu pierādošs dokuments nebūs  pieejams un adresē nebūs neviena, kas piegādes brīdī sasniedzis vismaz 18 gadu  vecumu, produkti paliks pie piegādātāja.

4.6. Interneta vietnē www.verdens.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti:

4.6.1. Gadījumos, kad interneta vietnē www.verdens.lv pasūtīto preci, Klients apmaksā un  saņem Bērzaunes ielā 12, Rīgā, tiek izsniegti šādi preces iegādi apliecinoši dokumenti:

4.6.1.1. Kases čeks;

4.6.1.2. Preču pavadzīme.

4.6.2. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu  apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces  pasūtījumā norādīto e-pastu.

4.7. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

4.7.1. Saņemot pasūtīto preci www.verdens.lv veikalā Bērzaunes ielā 12, Rīgā – Klienta  paraksts uz dokumenta;

4.7.2. Saņemot pasūtīto preci ar piegādi – ar Klienta paraksts uz dokumenta.

4.8. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana  ir apliecināta ar kādu no 4.6.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

4.9. Gadījumos, kad mēs piegādājam Klienta pasūtījumu, taču adresē nav neviena, kas  varētu saņemt pasūtījumu, Klients tiks informēts un Klientam būs nepieciešams sazināties  ar mums, lai vienotos par jaunu piegādes laiku. Šādos gadījumos, ja verdens.lv ir jāatgriež  pasūtījums, Klientam ir pienākums apmaksāt piegādes izdevumus.

4.9.1. Verdens.lv dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Klienta pasūtījums tiek  piegādāts. Verdens.lv neuzņemas nekādu atbildību, ja šī atkāpe notikusi Klienta vai citu  nenovēršamu apstākļu dēļ. 

5. Kvalitātes garantija un atbildība

5.1. Produkti, kas attēloti www.verdens.lv, var neatbilst formas un krāsas ziņā saņemtajiem  produktiem, Klienta pasūtījuma veikšanai izmantoto tehnisko līdzekļu rakstura dēļ vai citu  saprātīgi sagaidāmu neatbilstību dēļ.

5.2. Par visu verdens.lv produktu īpašību informāciju ir atbildīgs produktu izgatavotājs un /  vai izplatītājs. verdens.lv ir atbildīgs tikai par šīs informācijas atspoguļošanu Klientiem, ja  normatīvie akti neparedz citādi.

6. Atteikuma Tiesības un Tiesības atteikties

6.1. Klientam ir tiesības vienpusēji izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no  pasūtījuma saņemšanas, par to izmantošanu nekavējoties informējot verdens.lv Atteikuma  tiesības var tikt izmantotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto,  šajos Lietošanas noteikumos un citos attiecināmos verdens.lv izdotajos nosacījumos.  Klients ir atbildīgs par izmaksām, kas saistītas ar šādu pasūtījumu atgriešanu.

6.2. Verdens.lv ir tiesības pieprasīt, ka Klientam, atsakoties no šīs preces, ir jānogādā  atpakaļ verdens.lv veikalā, no kura tika veikta piegāde. Klients sedz visas izmaksas, kas  saistītas ar preču atgriešanu.

6.3. Atgriežot preces veikalā, tām ir jābūt bez jebkādiem bojājumiem, orģinālajā  iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros +1 diena. Ja klients nevar nodrošināt  šīs prasības, verdens.lv patur tiesības klientam neizmaksāt naudu par atgrieztajām  precēm.

6.4. Ja Klients ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Klients vēršas pie verdens.lv ar pieteikumu, kuram pievieno  fotogrāfiju ar bojāto preci un verdens.lv noorganizēs naudas atgriešanu uz Klienta kontu,  no kuras tika veikts pirkums. verdens.lv patur tiesības Klientam lūgt visu bojāto preci  atgriezt veikalā, no kura tika veikta piegāde.

7. Pasūtījuma atcelšana

7.1. Nopietnu apstākļu gadījumā, verdens.lv var uz laiku vai pilnībā pārtraukt interneta  tirdzniecību bez iepriekšējas Klienta informēšanas. Šādos gadījumos, verdens.lv  atlīdzinās Klientam summu par nepiegādātajiem pasūtījumiem 10 darba dienu laikā.

8. Klientu apkalpošana

8.1. Gadījumā, ja Jums rodas kādi jautājumi par iepirkšanos verdens.lv, sazinieties ar  mums darba laikā 9:00-18:00 pa telefonu +371 27 127 555 vai e-pastu: eveikals@verdens.lv

9. Nobeiguma noteikumi un strīdu risināšana

9.1. Verdens.lv var vienpusēji veikt izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

9.2. Šie Lietošanas noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos  noteiktajam un visi strīdi pakļauti izskatīšanai pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā.

9.3. Ja Klients uzskata, ka verdens.lv ir pārkāpusi šos Lietošanas noteikumus vai citus  attiecināmos normatīvos aktus un tas ir ietekmējis Klienta iespējas izmantot savas  tiesības un nav iespējams šādu situāciju atrisināt savstarpējās pārrunās, Klients var  vērsties ar iesniegumu patērētāju tiesību aizsardzības iestādē – Patērētāju tiesību  aizsardzības centrā.

9.4. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas  neietekmēs pārējos noteikumus.

9.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.verdens.lv  pieder tikai un vienīgi SIA „Verdens”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona  tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par  visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Verdens” un trešajām personām. 

10. Datu apstrāde un aizsardzība

10.1. Klienta personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Klientu un saņemtu pasūtījumu,  veiktu pasūtījumu un piegādi, sagatavotu grāmatvedības dokumentus, tai skaitā rēķinu,  atmaksātu pārmaksāto summu un atgrieztu summu par atgrieztajiem produktiem,  administrētu finansiālos pienākumus un citus pienākumus, kas izriet no šiem Lietošanas  noteikumiem un distances līguma, kā arī par verdens.lv piedāvāto pakalpojumu  izmantošanu. Vairāk informācijas par personas datu apstrādi lūdzu meklējiet privātuma  politikā.

Menu

Settings

Create a free account to save loved items.

Ielogoties